Dine rettigheter

Du har rett til å bli beskyttet mot misbruk

Jeg ble utsatt for overgrep da jeg var liten. Mamma ville ikke at vi skulle gå til politiet, men at det beste var at vi tok opp saken med de eldste i menigheten.
På rommet mitt hadde foreldrene mine hengt opp et maleri av helvete. Dette var det siste jeg så før jeg sovnet, og det første jeg så når jeg våknet opp. Maleriet skulle hjelpe meg å gjøre rette handlinger hver dag og aldri synde.

Barnekonvensjonens artikkel 19 sier at alle barn har rett til beskyttet mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre omsorgspersoner.

Noen ganger hører vi om seksuelle overgrep begått av en person i familien, omgangsvenner eller tillitspersoner i menig- heten. Ofte har de blitt oppfordret til å behandle saken internt i menigheten. Det at en sak har blitt behandlet internt fremfor å bli anmeldt til politiet, har dessverre ført til at mange overgrep har kunnet fortsette.

Noen har opplevd å bli utstøtt fra menigheten og dermed brått blitt stående alene. Dette har vært sårt og vanskelig for mange. Noen har opplevd andre straffer fra menigheten som kan minne mye om mobb- ing. For andre har læren om dommedag vært svært skremmende.

Seksuelle overgrep er ikke bare en bibelsk synd, men også en juridisk straffbar handling.

Religiøse ledere som blir gjort kjent med at det har skjedd en slik straffbar handling, er pliktige å melde saken videre til politiet. Hvis du har opplevd et slikt over- grep, og ingen har anmeldt saken til politiet, så kan du selv ta kontakt med politiet.

Å bli fortalt fra foreldre eller menig- heten at «du kommer ikke til himmelen», «du er Djevelens barn» eller «Du er ingen- ting verdt uten Gud», eller det å bli utsatt for skremmende informasjon, defineres som psykisk vold. Det samme gjelder det å bli utsatt for negative holdninger som skaper en følelse av avmakt, skyld, skam, mindreverd eller fortvilelse eller en følelse av å ikke være ønsket eller elsket. Å bli utsatt for psykisk vold som dette kan være like skadelig som fysisk vold. Hvis du opplever dette, er det derfor viktig at du snakker med en voksen som du stoler på, f.eks. helsesøster på skolen din. Du kan også ringe til Alarmtelefonen for barn og unge på tlf. 116 111.