Dine rettigheter

Du har rett til å uttrykke synspunktene dine, bli hørt og tatt på alvor

Vi lærte at Satan har direkte kontroll over tankene våre, og at vi skulle være redd våre egne tanker. Når de som vil hjelpe meg, sier at jeg må «tenke logisk», så er ikke dette så lett, for jeg er jo vant til å ikke tørre å stole på mine egne tanker. Når det handler om himmel eller helvete, så styrer fryk- ten såpass mye at man ikke tør å stole på logikk eller egne tanker. Derfor tør jeg heller ikke si det jeg mener, for angsten for helvete er så stor.
Jeg stilte ganske uskyldige spørsmål om hvorfor man mente sånn og sånn, men fikk da vite at jeg var kritisk, og at alt kritisk og opprørsk kommer fra Satan. Jeg spurte en gang om tienden, og fikk beskjed om at det handlet om lydighet. Lydighet var viktig, og opprør det verste man kunne tenke seg.

Barnekonvensjonens artikkel 17 forteller at alle barn skal beskyttes mot skadelig infor- masjon. Selv om barn har rett på informasjon, så er det noe informasjon som de ikke har godt av, og som de skal beskyttes mot. Å bli utsatt for skremmende informasjon kan være skadelig for barns utvikling og kan i noen tilfeller kalles psykisk vold.

Noen religiøse miljøer mener at verden utenfor miljøet er styrt av onde krefter. Noen som har vokst opp i slike miljøer, forteller at foreldre viser voldelige bilder og tv-innslag for at barna skulle forstå hvor farlig verden utenfor menig- heten er. I noen menigheter har de også egne blader og bøker med skremmende illustrasjoner som viser hvordan det skal bli når dommedag kommer.

Læren om dommedag og helvete har gjort mange barn og unge redde for fram- tiden og redde for onde krefter. Noen har hatt behov for profesjonell hjelp i voksen alder for å bearbeide denne angsten. Enkelte har fortalt at de som barn ofte hadde mareritt om det som ble fortalt, og om skremmende bilder de hadde sett.

Hvis du har opplevd å få skremmende informasjon om verden eller fremtiden, kan det være bra snakke med noen om dette. Ta det gjerne opp med helsesøster på skolen eller med noen andre voksne du har tillitt til.