Dine rettigheter

Du har tanke-, tros- og samvittighetsfrihet

Pappa var eldste, og det hang hele tiden over meg at jeg måtte døpe meg, ellers risikerte han å miste stillingen. Så jeg døpte meg.
Jeg ble ikke presset av noen direkte. Presset var vissheten om at det var helt nødvendig å være døpt for å overleve det nært forestående Harmageddon.

Barnekonvensjonens artikkel 14 slår fast at alle barn har tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Dette betyr blant annet at du har rett til å tenke selv og til å tro hva du vil, eller rett til å ikke tro, og at du skal respekteres for dette.

Mange lever et godt liv uten tro. Andre opplever at det å ha en tro kan gi ekstra livskvalitet ved at man får en mening med livet og et sosialt fellesskap gjennom tros- feller. Noen velger et livssyn når de blir ung- dommer eller voksen, andre blir som barn introdusert til en tro gjennom sine foreldre. Foreldre har rett til å gi råd og veiledning om tro og livssyn, så lenge de respekterer barnets rettigheter. Men for de som er overbevist om at deres tro er den eneste sanne, kan det være vanskelig å bare ha en veilederrolle. Mange barn opplever derfor indirekte eller direkte press i stedet for å bli veiledet.

Loven sier at voksne ikke har rett til å tvinge deg eller å bruke trusler for å få deg til å dele deres tro. De skal ikke forutsette at du tror det samme som dem. Samfunnet skal heller ikke ta det for gitt at du deler dine foreldres tro, men se på deg som et selvstendig individ med egen religiøs identitet.

Vi forstår at selv om du har rett til tros- frihet, så kan det være svært vanskelig å hevde denne retten. Du kan være bekymret for følgene dette vil få for de du har rundt deg, og hvordan livet ditt vil bli hvis du blir stående helt utenfor det religiøse miljøet.

Det er likevel mulig å få råd og hjelp. Se oversikt over ressurser bakerst i brosjyren. Barn er ikke en forlengelse av foreldrenes frihet, de er innehavere av sin egen frihet.